کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی

1398/06/16 2172
ابان ماه ۱۳۹۸
 

 

از ابتدای قرن 21 و مواجهه سازمان ها با چالش های جدید در راستای جهانی شدن وظایف مدیران دچار تغییراتی شده است.

 

براساس اینکه مدیریت، علم و هنر به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان می باشد. امروزه مدیران باید در مستعد کردن، افزایش بهره وری و افزایش انگیزش گروه های خود در راستای جهانی شدن و به روز بودن اطلاعات کوشا باشند. از طرفی یکی از چالشهای پیش روی مدیران ایرانی در دسترس نبودن اصول و استانداردهای به روز مدیریت بین الملل، بازاریابی، برندینگ می باشد. که در صورت ارتقاء سطح دانش مدیران در حوزه های مذکور می تواند راهگشای حضور مدیران در عرصه جهانی باشد.

 

حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است.

بدین منظور با توجه به نیاز آشنایی مدیران با جدیدترین روشهای مدیریت روز جهان،  این دبیرخانه در نظر دارد با همکاری نماینده رسمی دانشگاه بین المللی Aydin Istanbul ترکیه درایران " کنفرانس ارتقاء مدیریت با دانش جهانی" را در                   آبان ماه 98 در دانشگاه بین المللی Aydin Istanbul با حضور اساتید دانشگاه برگزارنماید

تصاویر کنفرانس ارتقا مدیریت با دانش جهانی