جناب آقای رضا خاکسارنژاد

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت گاز استان هرمزگان
 چشم انداز شرکت : 
ارتقا به جایگاه یکی از پنج شرکت برتر گازهای استانی تا سال 1400
بیانیه ماموریت شرکت:
شرکت گاز استان هرمزگان به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی گاز ایران، با ترویج فرهنگ استفاده بهینه از گاز طبیعی، متعهد به ارائه خدمات مستمر و ایمن گازرسانی در بخش های، صنعتی، تجاری و خانگی و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم به منظور جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر سوخت های فسیلی با هدف توسعه اقتصادی و رفاه جامعه در سطح استان میباشد. در این راستا با استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تکنولوژی های نوین و تامین کنندگان توانمند و جاری سازی فرایندهای طراحی، اجرا ،بهره برداری و نگهداری از شبکه ها و تاسیسات، مبتنی بر استانداردها و ضوابط فنی، ماموریت خود را محقق می سازد.