دکتر بولنت دمیر شما را به اولین وبینار رهبری و مدیریت کسب و کار به سبک چریکی دعوت می کند

1399/12/13 1375

جدیدترن کلیپ ها