اولین نشست هوش اقتصادی و هوش راهبردی در تجارت خارجی

1398/10/30 2165
اولین نشست هوش اقتصادی و هوش راهبردی در تجارت خارجی در 26خردادماه 99 در مرکز همایشهای صدا و سیما تهران برگزار می گردد.

 مدیریت محترم: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی و پایداری هر مجموعه آشنایی و ورود به بازارهای خارجی بوده و به علت وابستگی کشور به درآمدهای صادراتی ، تجارت خارجی نقش اساسی و انکار ناپذیری را ایفا می کند ، لذا با توجه به اهمیت موضوع در نظر داریم با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون رویدادها و نمایشگاه های استان با حضور جمع کثیری از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی ، بازرگانان ، اقتصاددانان و اساتید برجسته سراسر کشور این نشست را در 26 خردادماه 99 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار نماییم . 

تصاویر اولین نشست هوش اقتصادی و هوش راهبردی در تجارت خارجی