جناب آقای رضا شوب چاری

مالک و مدیریت مجموعه شوب چاری
 من یک مالک و مدیر مجموعه شوب چاری با تجربه ارزنده هستم. تخصص و مهارت من در زمینه مدیریت عملکرد واحدها، افزایش فروش و بهبود کیفیت خدمات است. با تکیه بر سالها سابقه در صنعت، توانستهام با برنامهریزی دقیق و کار تیمی قابل اعتماد، بهبود عملکرد و رضایت مشتریان را افزایش دهم. همچنین توانایی من در هدایت و آموزش تیم، باعث شده است که کارکنان برای بهترین عملکرد خود متعهد شوند. من دارای روحیه کارآفرینی، هوش تجاری و رویکرد خالقانه هستم.