جناب آقای علیرضا شهنازیان

شرکت مسافربری سیر و سفر اهر
 مدیریت ، رانندگی ، کاراژدار ، مدیرعامل  و عضویت انجمن صنفی 
نوع فعالیت : مسافربری و بین المللی از سال 1356 
ابتدا به عنوان راننده و بعدا راننده مالک و سپس مدیریت عامل شرکت های حمل و نقل مسافر و نیز عضویت در انجمن های صنفی شهرستان اهر در تبریز مالک شرکت های سیر سفر اهر ، تعاونی 14 پارسیان تبریز و نمایشگاه اتوبوس سیر و سفر تهران (خاوران ).